BOUW- EN
VASTGOEDMANAGERS

U bevindt zich hier:

Bouwkostenadvies

Snel inzicht in en altijd grip hebben op de investerings-, bouw-, installatie- en exploitatiekosten én opbrengsten.

Bouwkostenadvies en -management

Snel inzicht in en altijd grip hebben op de investerings-, bouw-, installatie- en exploitatiekosten én opbrengsten.

U bent voornemens te gaan investeren in uw huisvesting of vastgoedproject door te gaan nieuwbouwen, verbouwen, renoveren, transformeren of te verduurzamen. Teneinde dit project binnen de gestelde financiële randvoorwaarden op te leveren is adequaat bouwkostenadvies en -management van belang. Als onafhankelijk kostendeskundige geven wij u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in de kosten van investering, bouw, installatie en exploitatie van uw nieuwe of te verbouwen huisvesting. Hierdoor houdt u grip op de bouwkosten gedurende het gehele proces, waarin wij u als onafhankelijk kostendeskundige terzijde staan.

Wat maakt ons uniek?

SBM Bouw- en vastgoedmanagers is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 25 jaar ervaring in de sectoren onderwijs, overheid, zorg, woningbouwcorporaties, sport- en leisure, bedrijfsmatig en commercieel vastgoed. De oorsprong van SBM ligt in bouwkostenadvies en -management. Het beheersen van de bouwkosten is tenslotte één van de belangrijkste elementen om tot een geslaagd project te komen. Hierbij kijken wij nadrukkelijk naar zowel de investerings- alsook de exploitatiekosten. Deze worden afgezet tegen het beschikbare budget en de opbrengsten tijdens de exploitatiefase. Met het bouwkostenadvies en -management van SBM heeft u snel inzicht in zowel de directe als de indirecte kosten van uw vastgoedinvestering. Dankzij onze ruime ervaring bij het beheren en onderhouden beschikken wij tevens over veel kennis omtrent onderhouds- en exploitatiekosten. Deze kennis nemen wij mee vanaf het begin van elk bouwinitiatief zodat wij onze opdrachtgevers inzicht kunnen geven in de gevolgen van bepaalde keuzes in de gebruiksfase.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Onze kostendeskundigen kunnen u in elke fase van het proces adviseren en ondersteunen op het gebied van investerings-, bouw- en exploitatiekosten. Klik op de verschillende adviesdiensten voor een toelichting.

Lid van de NVBK

SBM Bouw- en vastgoedmanagers is lid van de Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen (NVBK). De NVBK is een onafhankelijke beroepsvereniging met als doel:

  • het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen;
  • het behartigen van de belangen van bouwkostendeskundigen en het promoten van de mogelijkheden van de bouwkostenkunde;
  • het bevorderen van de toepassing van de bouwkostenkunde in de ontwikkeling en in het beheer van gebouwen, alsmede de huisvestingseconomie;
  • het in samenspraak met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontwikkelen van opleidingsaanbod, toegespitst op het vakgebied van kostendeskundigheid.

De NVBK biedt onze kostendeskundigen een platform voor professionele ontwikkeling en ontmoeting. Wij hebben hiermee tevens toegang tot verschillende kennisbronnen en een omvangrijk collegiaal netwerk. Hiermee borgen wij voor een belangrijk deel de (kennis)ontwikkeling van onze kostendeskundigen én onze organisatie.

 Jordy Derksen


Meer informatie

Wilt u bouwkostenadvies en heeft u interesse in onze dienstverlening?
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Jordy Derksen (kostendeskundige) via jordy.derksen@sbm-groep.nl of 0546 - 85 19 19.Budgetraming bouw- en installatiekosten

U wenst snel een indicatie van wat uw bouwproject gaat kosten. Ondanks dat er nog geen (gedetailleerd) ontwerp ligt maar nog slechts enkele uitgangpunten, zoals het benodigde oppervlakte aan huisvesting, een ruimtelijk, functioneel en/of technisch Programma van Eisen, kunnen wij u al redelijk nauwkeurig in beeld brengen wat de te verwachten bouwkosten zullen zijn. Wij vervaardigen dan een budgetraming volgens de NL-SfB elementenmethode waarin zowel elementbudgetten worden bepaald als uitgangspunten voor de vormfactoren.

Advies Bouwkosten, installatiekosten én exploitatiekosten

Ons onderscheidend vermogen zit hem in meerdere aspecten. Ten eerste in het feit dat wij de bouwkosten niet alleen calculeren, maar juist ook meedenken in de totstandkoming. Als bouw- en installatietechnisch deskundigen denken wij mee hoe het gemaakt kan worden, doen wij voorstellen voor alternatieven en eventueel optimalisaties en/of bezuinigingen. Ook adviseren wij over de impact van keuzes voor de exploitatieperiode. Hiermee leveren wij meer toegevoegde waarde in het proces dan door uitsluitend te vertellen wat het gaat kosten. Ten tweede zit ons onderscheidend vermogen in onze integrale benadering van de bouw-, installatie- en exploitatiekosten. Geen drie verschillende kostenramingen, maar juist geïntegreerd. Wij beschikken over kostendeskundigen die alle werelden kennen, zowel het realiseren van projecten, (bouw- en installatietechnisch) als het beheren en onderhouden van gebouwen (bouw- en installatietechnisch). 

Directiebegroting

De ontwerpfasen voor uw project zijn doorlopen en er ligt een volledig uitgewerkt ontwerp in de vorm van een BIM-model of een ontwerp aangevuld met een technische omschrijving of een STABU-bestek. De volgende fase betreft dan prijs- en contractvorming. Afhankelijk van uw aanbestedingsstrategie of -verplichting wenst u of heeft u een gedetailleerde begroting nodig als een soort laatste toets voor de aanbesteding. Bij een Europese of nationale aanbesteding is een directiebegroting zelfs een verplichting. Bij een mislukte aanbesteding moet er namelijk aangetoond worden dat de aanbieding niet marktconform is, om de aanbesteding ongeldig te kunnen laten verklaren.

Met behulp van een directiebegroting kunnen de inschrijvingen van de aannemers worden vergeleken en beoordeeld op volledigheid en marktconformiteit. De kostendeskundigen van SBM kunnen voor u deze zogenaamde directiebegroting vervaardigen. Dit kunnen zij met behulp van uw BIM-model of op basis van het ontwerp met bijbehorende technische omschrijving of STABU-bestek.

Begroten met behulp van BIM

Met de bouwkostendeskundigen van SBM Bouw- en vastgoedmanagers kunt u tijdens het ontwerpproces samenwerken in een Bouw Informatie Model (BIM). In de afgelopen jaren hebben wij onze dienstverlening op het gebied van bouwkosten en kostenmanagement doorontwikkeld op het gebied van BIM. Inmiddels hebben wij voor diverse projecten het bouwkostenadvies verzorgd, waarbij wij de elementen en hoeveelheden uit het BIM-model hebben gegenereerd en op basis daarvan onze adviezen hebben gegeven. Deze technologie is wat ons betreft de toekomst, maar wij zijn niet naïef. Wij genereren de meetstaten, maar gebruiken daarnaast ook ons gezond verstand, onze deskundigheid en ervaring om deze informatie te beoordelen. Want, zijn wij van mening, het werken in een Bouw Informatie Model is nog niet helemaal ingebed in onze sector en daarmee nog foutgevoelig.

We genereren de hoeveelheden uit het BIM-model en koppelen dit direct aan onze begrotingsregels. Wijzigen er elementen van het BIM-model dan kunnen wij direct zien wat de gevolgen daarvan zijn voor de bouwkosten.

BIM protocol

Vanuit onze ervaringen op het gebied van begroten met behulp van het BIM-model kunnen wij input geven over de opzet van het model dan wel de opzet van het BIM- protocol zodat er gedurende het proces efficiënter gewerkt wordt.

Met behulp van BIM kunnen wij u nog sneller en op een efficiëntere manier van advies voorzien. Dit scheelt u tijd en advieskosten. 

Second opinion bouwkosten, beoordeling begroting

U heeft één of meerdere begrotingen ontvangen voor de realisatie van uw bouwproject en wenst tot een goed vergelijk te komen. Of u wenst inzicht in de volledigheid, de risico's en marktconformiteit van de inschrijvingen zodat u weet welke inschrijving voor u het beste dan wel economisch het meest voordelig is. Als onafhankelijk adviesbureau analyseren onze kostendeskundigen de begrotingen. Wij kijken of de hoeveelheden, prijzen en normen in begrotingen van aannemers reëel, volledig en marktconform zijn. Tevens brengen wij de risico's in kaart en geven wij u een gunningadvies. Op die manier kunt u een weloverwogen besluit nemen welke inschrijver voor u de meest optimale is. Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de onderhandelingen met de aannemer(s) en adviseren en ondersteunen wij u bij de contractvorming.

Investeringskosten conform NEN 2699

U bent voornemens te investeren in nieuwbouw, verbouw, renovatie of transformatie van uw vastgoed. Om de haalbaarheid hiervan te kunnen inschatten wenst u in een zo'n vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de financiële omvang. Onze kostendeskundigen kunnen dit op basis van kennis en ervaring snel en overzichtelijk in beeld brengen in een investeringskostenoverzicht conform de NEN 2699. Wij presenteren u de totale stichtingskosten van bijvoorbeeld de aankoop van de grond, de kosten voor de architect tot en met de realisatie van het gebouw.

Haalbaarheidsanalyse

Met het inzicht in de totale investeringskosten heeft u een indicatie van de te verwachten directe kosten voor het project. Maar hoe zit het met de exploitatie van het vastgoed en/of uw huisvesting? Desgewenst kunnen wij u een indicatie geven van de te verwachten exploitatiekosten én opbrengsten zodat u het gehele financiële plaatje kunt overzien en kunt bepalen of de investering ook economisch haalbaar is. Dit geeft ook de impact van de investering weer op de begroting van uw organisatie. Op basis van de verwachte inkomsten berekenen wij het bruto aanvangsrendement.

Wij creëren
huisvesting van waarde

Vestiging Almelo

Hofstraat 79
7607 AC Almelo
Postbus 665  7600 AR Almelo

tel: 0546 - 85 19 19
mail: info@sbm-groep.nl

Route naar Almelo >

Vestiging Apeldoorn

Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Copyright 2023 - SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V. - KvK-nummer 06090607

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring